شاخص کل در حالت اصلاح زمانی میباشد و در حال جمع کردن انرژی برای رشد بیشتر
نقل قول
0