09125706800

09125706800

جستجو
فارسی
دسته بندی ها
  منو بسته
  Back to all

  گزارش تحرکات بازار بورس ایران دوشنبه، 29 فروردین 1401

  18 ayr 2022
    • به گزارش  جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران دوشنبه ، 29 فروردین 1401

    • برترین حجم مشکوک های امروز

    • 1- نماد شبریز با حجم معاملات 1916 میلیون سهم
    • 2- نماد قچار با حجم معاملات 7514 میلیون سهم
    • 3- نماد پارسان با حجم معاملات 2551 میلیون سهم
    • 4- نماد شجم با حجم معاملات 6004 میلیون سهم
    • 5- نماد وبانک با حجم معاملات 7571 میلیون سهم
   • آموزش بورس
    • سنگین ترین خرید های درشت امروز

    • 1- نماد شستا با برآیند ورود پول درشت 6954 میلیارد تومان
    • 2- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 5426 میلیارد تومان
    • 3- نماد پارسان با برآیند ورود پول درشت 4088 میلیارد تومان
    • 4- نماد وبانک با برآیند ورود پول درشت 2748 میلیارد تومان
    • 5- نماد ومهان با برآیند ورود پول درشت 2681 میلیارد تومان
    • کافه طلا
   • آموزش بورس
    • سنگین ترین فروش های درشت امروز

    • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 7899 میلیارد تومان
    • 2- نماد قچار با برآیند خروج پول درشت 5778 میلیارد تومان
    • 3- نماد حفارس با برآیند خروج پول درشت 3216 میلیارد تومان
    • 4- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 2492 میلیارد تومان
    • 5- نماد زاگرس با برآیند خروج پول درشت 2269 میلیارد تومان
    • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

    • 1- گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی با برآیند ورود پول درشت 10602 میلیارد تومان
    • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 1549 میلیارد تومان
    • 3- گروه محصولات شیمیایی با برآیند ورود پول درشت 1155 میلیارد تومان
    • 4- گروه ساخت محصولات فلزی با برآیند ورود پول درشت 1083 میلیارد تومان
    • 5- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند ورود پول درشت 592 میلیارد تومان
    • آموزش بورس
    • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها

    • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 11605 میلیارد تومان
    • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 7067 میلیارد تومان
    • 3- گروه قند و شکر با برآیند خروج پول درشت 6389 میلیارد تومان
    • 4- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 2693 میلیارد تومان
    • 5- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 2307 میلیارد تومان
    • __________________________________________
    • 12:29:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر
    • 12:29:38؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد گنگین
    • 12:29:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
    • 12:29:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد کلر
    • 12:29:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 12:29:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
    • 12:29:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد کلر
    • 12:29:05؛ حجم مشکوک در نماد زشریف
    • 12:29:05؛ حجم مشکوک در نماد حشکوه
    • 12:29:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
    • 12:27:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
    • 12:27:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خرینگ
    • 12:27:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف
    • 12:27:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
    • 12:27:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 12:27:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشریف
    • 12:27:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
    • 12:27:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشریف
    • 12:27:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمازن
    • 12:27:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق
    • 12:26:55؛ حجم مشکوک در نماد ثبهساز
    • 12:26:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان
    • 12:26:38؛ حجم مشکوک در نماد کفپارس
    • 12:26:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ
    • 12:25:54؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش
    • 12:25:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب
    • 12:24:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب
    • 12:24:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 12:24:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند
    • 12:24:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 12:24:32؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن
    • 12:24:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولبهمن
    • 12:24:18؛ حجم مشکوک در نماد ارفع
    • 12:24:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختور
    • 12:23:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
    • 12:23:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا
    • 12:23:24؛ حجم مشکوک در نماد وبانک
    • 12:23:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا
    • 12:23:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
    • 12:22:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سیمرغ
    • 12:22:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شمواد
    • 12:22:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش
    • 12:22:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سیمرغ
    • 12:22:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شمواد
    • 12:22:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد اوان
    • 12:22:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد چدن
    • 12:22:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد کفپارس
    • 12:22:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد چدن
    • 12:21:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر
    • 12:21:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس
    • 12:21:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد کفپارس
    • 12:20:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
    • 12:19:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وسکاب
    • 12:19:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
    • 12:19:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس
    • 12:19:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد قیستو
    • 12:18:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
    • 12:18:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوکا
    • 12:18:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فگستر
    • 12:17:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس
    • 12:17:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سفارس
    • 12:17:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
    • 12:17:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سفارس
    • 12:17:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبانک
    • 12:17:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس
    • 12:17:33؛ حجم مشکوک در نماد ساینا
    • 12:17:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دکیمی
    • 12:16:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو
    • 12:16:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
    • 12:16:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبانک
    • 12:16:22؛ حجم مشکوک در نماد وبانک
    • 12:16:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
    • 12:16:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
    • 12:16:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 12:16:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوکا
    • 12:16:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفاری
    • 12:15:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس
    • 12:15:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولبهمن
    • 12:15:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
    • 12:14:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا
    • 12:14:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد کحافظ
    • 12:13:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس
    • 12:13:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکلر
    • 12:13:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند
    • 12:13:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد کفپارس
    • 12:13:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
    • 12:12:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد غکورش
    • 12:12:47؛ حجم مشکوک در نماد کفپارس
    • 12:12:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد غکورش
    • 12:12:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن
    • 12:12:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
    • 12:12:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کفپارس
    • 12:11:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خفنر
    • 12:11:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد
    • 12:11:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس
    • 12:11:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 12:10:36؛ حجم مشکوک در نماد وآرین
    • 12:10:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
    • 12:09:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز
    • 12:09:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 12:08:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 12:08:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا
    • 12:08:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 12:07:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورنا
    • 12:07:33؛ حجم مشکوک در نماد ونیکی
    • 12:06:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان
    • 12:06:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس
    • 12:06:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا
    • 12:05:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا
    • 12:04:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسیر
    • 12:04:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشریف
    • 12:04:22؛ حجم مشکوک در نماد زشریف
    • 12:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسیر
    • 12:04:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول
    • 12:04:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ونیکی
    • 12:04:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول
    • 12:03:38؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آسامید
    • 12:03:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن
    • 12:03:38؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آسامید
    • 12:03:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 12:02:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد کیسون
    • 12:01:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس
    • 12:01:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوکا
    • 12:00:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خرینگ
    • 12:00:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد کساوه
    • 12:00:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر
    • 11:59:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر
    • 11:59:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا
    • 11:59:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا
    • 11:59:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان
    • 11:58:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کساوه
    • 11:58:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوین
    • 11:58:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کساوه
    • 11:58:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خراسان
    • 11:58:14؛ حجم مشکوک در نماد ونوین
    • 11:58:14؛ حجم مشکوک در نماد تماوند
    • 11:58:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خراسان
    • 11:58:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس
    • 11:58:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونیکی
    • 11:57:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ستران
    • 11:56:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم
    • 11:56:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد تماوند
    • 11:56:10؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فگستر
    • 11:56:01؛ حجم مشکوک در نماد شجم
    • 11:55:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبهنوش
    • 11:55:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول
    • 11:55:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبهنوش
    • 11:55:06؛ حجم مشکوک در نماد شخارک
    • 11:54:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
    • 11:54:17؛ حجم مشکوک در نماد وبرق
    • 11:54:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
    • 11:54:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا
    • 11:53:57؛ حجم مشکوک در نماد شتوکا
    • 11:53:57؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش
    • 11:53:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان
    • 11:53:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 11:53:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خصدرا
    • 11:53:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق
    • 11:53:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس
    • 11:52:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غزر
    • 11:51:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 11:51:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد کپشیر
    • 11:51:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پیلن
    • 11:50:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسان
    • 11:50:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پارسان
    • 11:50:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 11:50:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز
    • 11:50:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
    • 11:49:31؛ حجم مشکوک در نماد قشهد
    • 11:49:28؛ حجم مشکوک در نماد ولراز
    • 11:49:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آسامید
    • 11:49:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سیتا
    • 11:49:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غکورش
    • 11:48:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس
    • 11:48:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
    • 11:48:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 11:48:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
    • 11:48:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولراز
    • 11:48:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب
    • 11:48:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 11:47:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 11:47:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبزوا
    • 11:47:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد کحافظ
    • 11:47:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد کلر
    • 11:47:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 11:46:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 11:46:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خصدرا
    • 11:45:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودی
    • 11:44:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس
    • 11:44:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز
    • 11:44:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وصندوق
    • 11:44:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شستا
    • 11:43:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:43:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
    • 11:43:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا
    • 11:42:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:42:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:41:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:41:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:41:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
    • 11:41:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:41:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر
    • 11:41:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثتران
    • 11:41:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
    • 11:41:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثتران
    • 11:40:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:40:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:39:56؛ حجم مشکوک در نماد ثغرب
    • 11:39:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس
    • 11:39:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:39:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
    • 11:39:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس
    • 11:39:07؛ حجم مشکوک در نماد حفارس
    • 11:39:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق
    • 11:39:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 11:38:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبرق
    • 11:38:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
    • 11:38:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خکار
    • 11:38:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
    • 11:38:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:37:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق
    • 11:37:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:36:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
    • 11:36:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگویا
    • 11:36:19؛ حجم مشکوک در نماد شصفها
    • 11:36:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
    • 11:35:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب
    • 11:35:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد کهمدا
    • 11:35:08؛ حجم مشکوک در نماد ولکار
    • 11:34:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:34:59؛ حجم مشکوک در نماد کقزوی
    • 11:34:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:34:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
    • 11:34:44؛ حجم مشکوک در نماد لطیف
    • 11:34:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد قلرست
    • 11:34:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس
    • 11:34:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
    • 11:34:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس
    • 11:33:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
    • 11:33:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاذر
    • 11:33:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 11:33:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وهامون
    • 11:33:15؛ حجم مشکوک در نماد واعتبار
    • 11:32:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 11:32:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر
    • 11:32:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش
    • 11:31:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس
    • 11:31:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 11:30:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 11:30:51؛ حجم مشکوک در نماد قچار
    • 11:30:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر
    • 11:30:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 11:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 11:29:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سغدیر
    • 11:29:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند
    • 11:29:15؛ حجم مشکوک در نماد رانفور
    • 11:29:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند
    • 11:29:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور
    • 11:27:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 11:27:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمازن
    • 11:27:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس
    • 11:27:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خلنت
    • 11:27:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو
    • 11:26:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم
    • 11:26:23؛ حجم مشکوک در نماد تاپیکو
    • 11:26:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور
    • 11:26:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوین
    • 11:26:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا
    • 11:25:52؛ حجم مشکوک در نماد سغدیر
    • 11:25:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند
    • 11:25:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونوین
    • 11:24:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین
    • 11:24:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد کپرور
    • 11:24:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوین
    • 11:24:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونیکی
    • 11:23:58؛ حجم مشکوک در نماد کحافظ
    • 11:23:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 11:23:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اپرداز
    • 11:22:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو
    • 11:22:29؛ حجم مشکوک در نماد رانفور
    • 11:22:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 11:21:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد سهگمت
    • 11:21:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم
    • 11:21:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وثنو
    • 11:20:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
    • 11:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو
    • 11:19:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت
    • 11:19:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش
    • 11:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو
    • 11:19:54؛ حجم مشکوک در نماد دارو
    • 11:19:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت
    • 11:19:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش
    • 11:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو
    • 11:19:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول
    • 11:18:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحور
    • 11:18:22؛ حجم مشکوک در نماد زبینا
    • 11:18:07؛ حجم مشکوک در نماد جم
    • 11:17:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو
    • 11:17:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدیس
    • 11:17:37؛ حجم مشکوک در نماد مارون
    • 11:16:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
    • 11:16:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونیکی
    • 11:16:09؛ حجم مشکوک در نماد کصدف
    • 11:15:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 11:15:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
    • 11:15:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونیکی
    • 11:14:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
    • 11:13:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
    • 11:13:24؛ حجم مشکوک در نماد ولراز
    • 11:13:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری
    • 11:12:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 11:12:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 11:12:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرین
    • 11:12:03؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سشمال
    • 11:11:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
    • 11:11:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان
    • 11:11:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 11:10:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس
    • 11:10:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 11:10:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد کلر
    • 11:09:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
    • 11:09:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفکا
    • 11:09:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر
    • 11:09:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپیام
    • 11:09:38؛ حجم مشکوک در نماد پارسان
    • 11:09:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپیام
    • 11:09:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد زکشت
    • 11:09:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
    • 11:09:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسان
    • 11:09:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
    • 11:09:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبوعلی
    • 11:08:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا
    • 11:07:20؛ حجم مشکوک در نماد پارسان
    • 11:06:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس
    • 11:06:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب
    • 11:06:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لخزر
    • 11:05:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس
    • 11:05:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد جوین
    • 11:05:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف
    • 11:05:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
    • 11:04:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسان
    • 11:03:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
    • 11:02:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
    • 11:02:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شخارک
    • 11:01:50؛ حجم مشکوک در نماد سپاها
    • 11:01:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:59:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور
    • 10:59:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم
    • 10:58:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جوین
    • 10:57:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژی3
    • 10:57:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمنگنز
    • 10:57:46؛ حجم مشکوک در نماد جم پیلن
    • 10:57:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آ س پ
    • 10:57:26؛ حجم مشکوک در نماد کمنگنز
    • 10:57:18؛ حجم مشکوک در نماد کی بی سی
    • 10:57:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدیر
    • 10:57:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ارزش
    • 10:57:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 10:56:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:56:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز
    • 10:56:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:56:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین
    • 10:55:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمنگنز
    • 10:55:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد رکیش
    • 10:55:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:55:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کمینا
    • 10:55:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:54:19؛ حجم مشکوک در نماد غمهرا
    • 10:53:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرود
    • 10:53:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
    • 10:53:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرود
    • 10:53:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
    • 10:52:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
    • 10:52:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وثنو
    • 10:52:30؛ حجم مشکوک در نماد وثنو
    • 10:52:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:52:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
    • 10:51:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان
    • 10:51:37؛ حجم مشکوک در نماد فیروزه
    • 10:51:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:51:09؛ حجم مشکوک در نماد ولراز
    • 10:50:59؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ودی
    • 10:50:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:50:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:50:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمنگنز
    • 10:50:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد اپال
    • 10:50:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا
    • 10:50:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمنگنز
    • 10:49:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:49:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:49:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر
    • 10:48:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولراز
    • 10:48:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:48:27؛ حجم مشکوک در نماد ولراز
    • 10:48:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفانو
    • 10:48:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولراز
    • 10:47:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر
    • 10:46:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارزش
    • 10:46:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
    • 10:46:10؛ حجم مشکوک در نماد مارون
    • 10:45:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر
    • 10:45:09؛ حجم مشکوک در نماد کلوند
    • 10:45:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد تابا
    • 10:45:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:45:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد کلوند
    • 10:44:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد افرا
    • 10:44:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غبهار
    • 10:44:35؛ حجم مشکوک در نماد کصدف
    • 10:43:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد همای
    • 10:43:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد کلر
    • 10:42:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:42:43؛ حجم مشکوک در نماد شمواد
    • 10:42:29؛ حجم مشکوک در نماد ارزش
    • 10:42:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:41:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد کزغال
    • 10:41:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژی3
    • 10:41:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
    • 10:41:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز
    • 10:41:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:41:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
    • 10:41:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس
    • 10:40:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شمواد
    • 10:40:34؛ حجم مشکوک در نماد لطیف
    • 10:40:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس
    • 10:40:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شمواد
    • 10:40:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شمواد
    • 10:40:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقیام
    • 10:39:34؛ حجم مشکوک در نماد ساراب
    • 10:39:18؛ حجم مشکوک در نماد افق
    • 10:39:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد کالا
    • 10:38:49؛ حجم مشکوک در نماد ساینا
    • 10:38:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ
    • 10:38:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:38:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
    • 10:38:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثباغ
    • 10:37:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
    • 10:37:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
    • 10:37:40؛ حجم مشکوک در نماد سیلام
    • 10:37:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
    • 10:37:24؛ حجم مشکوک در نماد ثعمرا
    • 10:37:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:37:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:37:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
    • 10:37:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:36:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند
    • 10:36:15؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن
    • 10:36:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 10:35:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه
    • 10:35:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 10:34:27؛ حجم مشکوک در نماد تابا
    • 10:34:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراک
    • 10:33:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق
    • 10:33:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپیکو
    • 10:33:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:32:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 10:32:37؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شکام
    • 10:32:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق
    • 10:32:36؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ
    • 10:32:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق
    • 10:32:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراک
    • 10:32:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی
    • 10:31:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق
    • 10:30:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
    • 10:30:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمهر
    • 10:30:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
    • 10:30:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خمهر
    • 10:30:50؛ حجم مشکوک در نماد شکام
    • 10:30:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
    • 10:30:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
    • 10:29:45؛ حجم مشکوک در نماد پارسان
    • 10:29:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:29:44؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا
    • 10:29:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:29:21؛ حجم مشکوک در نماد افق
    • 10:29:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمنگنز
    • 10:29:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسیر
    • 10:28:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:28:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس
    • 10:28:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاما
    • 10:28:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:28:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شکام
    • 10:27:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس
    • 10:27:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:27:21؛ حجم مشکوک در نماد کساوه
    • 10:27:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد کساوه
    • 10:27:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس
    • 10:26:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:26:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حآفرین
    • 10:26:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:26:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری
    • 10:26:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خلنت
    • 10:25:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم
    • 10:25:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر
    • 10:25:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرین
    • 10:25:43؛ حجم مشکوک در نماد غمینو
    • 10:25:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرین
    • 10:25:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:25:35؛ حجم مشکوک در نماد غشوکو
    • 10:25:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:25:18؛ حجم مشکوک در نماد زشریف
    • 10:25:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
    • 10:25:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اهرم
    • 10:24:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
    • 10:25:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
    • 10:25:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اهرم
    • 10:24:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور
    • 10:24:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:24:25؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلی
    • 10:24:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
    • 10:24:02؛ حجم مشکوک در نماد ساربیل
    • 10:23:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
    • 10:23:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:23:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:23:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:22:58؛ حجم مشکوک در نماد قچار
    • 10:22:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:22:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:22:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:22:35؛ حجم مشکوک در نماد فمراد
    • 10:22:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:22:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 10:22:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
    • 10:22:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلی
    • 10:22:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:21:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
    • 10:21:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:21:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
    • 10:21:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:21:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد دیران
    • 10:21:32؛ حجم مشکوک در نماد خراسان
    • 10:21:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:20:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:20:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وصنا
    • 10:20:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر
    • 10:20:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:20:35؛ حجم مشکوک در نماد کرمان
    • 10:20:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:20:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:20:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:20:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
    • 10:20:13؛ حجم مشکوک در نماد کاذر
    • 10:20:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
    • 10:20:06؛ حجم مشکوک در نماد گنگین
    • 10:20:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
    • 10:19:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصفها
    • 10:19:36؛ حجم مشکوک در نماد شصفها
    • 10:19:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:19:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد کرمان
    • 10:19:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تاصیکو
    • 10:19:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:19:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تاصیکو
    • 10:19:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:19:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
    • 10:19:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:19:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر
    • 10:18:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد کرمان
    • 10:18:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حتوکا
    • 10:18:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد کسرام
    • 10:18:31؛ حجم مشکوک در نماد داریوش
    • 10:18:30؛ حجم مشکوک در نماد ثبهساز
    • 10:18:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارزش
    • 10:18:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد کرمان
    • 10:18:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:18:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:17:56؛ حجم مشکوک در نماد فنوال
    • 10:17:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتوکا
    • 10:17:51؛ حجم مشکوک در نماد فباهنر
    • 10:17:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
    • 10:17:11؛ حجم مشکوک در نماد فروی
    • 10:17:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم
    • 10:16:53؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سغدیر
    • 10:16:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
    • 10:16:53؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سغدیر
    • 10:16:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:16:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسیر
    • 10:16:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسیر
    • 10:15:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبوعلی
    • 10:15:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:15:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد زبینا
    • 10:15:14؛ حجم مشکوک در نماد زبینا
    • 10:15:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد زبینا
    • 10:15:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:15:04؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا
    • 10:15:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:15:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زبینا
    • 10:15:04؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا
    • 10:15:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:15:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
    • 10:14:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:14:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زبینا
    • 10:14:30؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فمراد
    • 10:14:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
    • 10:13:39؛ حجم مشکوک در نماد لسرما
    • 10:13:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد کاذر
    • 10:13:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
    • 10:13:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:13:29؛ حجم مشکوک در نماد چافست
    • 10:13:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:13:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
    • 10:12:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسرمد
    • 10:12:50؛ حجم مشکوک در نماد وآذر
    • 10:12:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
    • 10:12:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:12:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:12:06؛ حجم مشکوک در نماد سفار
    • 10:12:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفن
    • 10:11:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:11:15؛ حجم مشکوک در نماد وسنا
    • 10:11:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:10:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسنا
    • 10:10:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:10:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسنا
    • 10:10:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
    • 10:10:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 10:10:32؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وآذر
    • 10:09:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بجهرم
    • 10:09:42؛ حجم مشکوک در نماد وسنا
    • 10:09:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:08:42؛ حجم مشکوک در نماد مارون
    • 10:08:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
    • 10:08:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:08:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:08:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:08:10؛ حجم مشکوک در نماد پکرمان
    • 10:08:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:08:09؛ حجم مشکوک در نماد مارون
    • 10:07:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان
    • 10:07:24؛ حجم مشکوک در نماد سهگمت
    • 10:07:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زبینا
    • 10:07:24؛ حجم مشکوک در نماد سهگمت
    • 10:07:22؛ حجم مشکوک در نماد سهگمت
    • 10:07:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
    • 10:07:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا
    • 10:06:59؛ حجم مشکوک در نماد ساربیل
    • 10:06:58؛ حجم مشکوک در نماد ثرود
    • 10:06:53؛ حجم مشکوک در نماد زبینا
    • 10:06:44؛ حجم مشکوک در نماد شبریز
    • 10:06:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
    • 10:06:37؛ حجم مشکوک در نماد داریوش
    • 10:06:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:06:36؛ حجم مشکوک در نماد داریوش
    • 10:06:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:06:29؛ حجم مشکوک در نماد خپویش
    • 10:06:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب
    • 10:05:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:04:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:04:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد کیمیا
    • 10:04:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی
    • 10:04:50؛ حجم مشکوک در نماد قچار
    • 10:04:36؛ حجم مشکوک در نماد شپدیس
    • 10:04:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل
    • 10:04:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:04:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس
    • 10:03:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس
    • 10:03:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پیزد
    • 10:03:46؛ حجم مشکوک در نماد کوثر
    • 10:03:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:03:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد پیزد
    • 10:03:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
    • 10:03:22؛ حجم مشکوک در نماد شاملا
    • 10:03:22؛ حجم مشکوک در نماد وثنو
    • 10:03:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خلنت
    • 10:03:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:02:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:02:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:02:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 10:01:54؛ حجم مشکوک در نماد خراسان
    • 10:01:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحصا
    • 10:01:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 10:01:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 10:00:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
    • 10:00:33؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ
    • 10:00:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس
    • 09:59:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپترو
    • 09:59:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
    • 09:59:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپترو
    • 09:59:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
    • 09:58:54؛ حجم مشکوک در نماد قلرست
    • 09:58:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:58:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثمسکن
    • 09:58:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتاید
    • 09:58:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 09:57:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
    • 09:57:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان
    • 09:57:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
    • 09:57:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دلر
    • 09:57:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 09:57:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری
    • 09:56:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 09:56:49؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس
    • 09:56:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاسمین
    • 09:56:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد
    • 09:56:30؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فالوم
    • 09:56:22؛ حجم مشکوک در نماد شستا
    • 09:56:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
    • 09:56:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:56:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کلوند
    • 09:55:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد
    • 09:55:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
    • 09:55:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم
    • 09:55:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
    • 09:55:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
    • 09:55:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:54:56؛ حجم مشکوک در نماد قچار
    • 09:54:56؛ حجم مشکوک در نماد ساینا
    • 09:54:56؛ حجم مشکوک در نماد قچار
    • 09:54:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم
    • 09:54:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 09:54:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
    • 09:54:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:54:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا
    • 09:54:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
    • 09:54:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 09:53:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
    • 09:53:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:53:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:53:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری
    • 09:53:22؛ حجم مشکوک در نماد شگویا
    • 09:53:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان
    • 09:53:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 09:52:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 09:52:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا
    • 09:52:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 09:52:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:52:28؛ حجم مشکوک در نماد مرقام
    • 09:52:28؛ حجم مشکوک در نماد جم پیلن
    • 09:52:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار
    • 09:52:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 09:51:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 09:51:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:51:41؛ حجم مشکوک در نماد دکیمی
    • 09:51:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:51:40؛ حجم مشکوک در نماد دکیمی
    • 09:51:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شستا
    • 09:51:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:51:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شستا
    • 09:51:25؛ حجم مشکوک در نماد خلنت
    • 09:51:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:51:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 09:51:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس
    • 09:51:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا
    • 09:50:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
    • 09:49:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز
    • 09:49:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:49:36؛ حجم مشکوک در نماد غدیس
    • 09:49:30؛ حجم مشکوک در نماد وکادو
    • 09:49:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وکادو
    • 09:49:14؛ حجم مشکوک در نماد بپیوند
    • 09:48:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:48:46؛ حجم مشکوک در نماد نوین
    • 09:48:46؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار
    • 09:48:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:48:41؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وکادو
    • 09:48:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
    • 09:48:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
    • 09:48:06؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا
    • 09:47:58؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا
    • 09:47:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کرازی
    • 09:47:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
    • 09:47:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند
    • 09:47:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
    • 09:47:51؛ حجم مشکوک در نماد وکادو
    • 09:47:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 09:47:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:47:02؛ حجم مشکوک در نماد وهامون
    • 09:47:00؛ حجم مشکوک در نماد نوین
    • 09:46:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:46:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 09:46:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار
    • 09:46:28؛ حجم مشکوک در نماد وبانک
    • 09:46:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
    • 09:46:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
    • 09:46:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ذوب
    • 09:46:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:46:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ذوب
    • 09:45:53؛ حجم مشکوک در نماد ساینا
    • 09:45:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان
    • 09:45:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:45:29؛ حجم مشکوک در نماد غزر
    • 09:45:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سکرد
    • 09:45:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:45:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پیلن
    • 09:45:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراک
    • 09:44:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:44:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر
    • 09:44:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل
    • 09:44:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
    • 09:43:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:43:32؛ حجم مشکوک در نماد خموتور
    • 09:43:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شجم
    • 09:43:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ارزش
    • 09:43:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 09:43:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد
    • 09:42:59؛ حجم مشکوک در نماد چکاوه
    • 09:42:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارزش
    • 09:42:54؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا
    • 09:42:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصیر
    • 09:42:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ارزش
    • 09:42:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 09:42:15؛ حجم مشکوک در نماد خنصیر
    • 09:42:03؛ حجم مشکوک در نماد قشرین
    • 09:41:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 09:41:46؛ حجم مشکوک در نماد پکرمان
    • 09:41:33؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق
    • 09:41:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وصندوق
    • 09:41:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:41:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلی
    • 09:41:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 09:41:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارین
    • 09:40:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:40:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد کلر
    • 09:40:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار
    • 09:40:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری
    • 09:40:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:40:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانک
    • 09:40:19؛ حجم مشکوک در نماد ارزش
    • 09:40:17؛ حجم مشکوک در نماد وبانک
    • 09:40:06؛ حجم مشکوک در نماد غبهار
    • 09:39:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
    • 09:39:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:39:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ومهان
    • 09:39:44؛ حجم مشکوک در نماد ومهان
    • 09:39:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد کمنگنز
    • 09:39:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان
    • 09:39:29؛ حجم مشکوک در نماد کخاک
    • 09:39:27؛ حجم مشکوک در نماد کمنگنز
    • 09:39:27؛ حجم مشکوک در نماد کخاک
    • 09:39:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودکفا
    • 09:39:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:39:10؛ حجم مشکوک در نماد شاملا
    • 09:38:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس
    • 09:38:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:38:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونوین
    • 09:37:56؛ حجم مشکوک در نماد نمرینو
    • 09:37:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
    • 09:37:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر
    • 09:37:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
    • 09:37:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر
    • 09:37:38؛ حجم مشکوک در نماد فرآور
    • 09:37:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان
    • 09:37:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری
    • 09:37:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان
    • 09:37:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شسپا
    • 09:36:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حآفرین
    • 09:36:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصیر
    • 09:36:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق
    • 09:36:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:36:35؛ حجم مشکوک در نماد اپال
    • 09:36:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:36:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
    • 09:36:34؛ حجم مشکوک در نماد شخارک
    • 09:36:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
    • 09:36:20؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق
    • 09:36:09؛ حجم مشکوک در نماد وکادو
    • 09:36:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قلرست
    • 09:35:25؛ حجم مشکوک در نماد فباهنر
    • 09:34:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبهار
    • 09:34:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:34:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پیلن
    • 09:34:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز
    • 09:34:18؛ حجم مشکوک در نماد غناب
    • 09:34:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:34:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
    • 09:33:33؛ حجم مشکوک در نماد خفناور
    • 09:33:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو
    • 09:33:24؛ حجم مشکوک در نماد حگردش
    • 09:33:24؛ حجم مشکوک در نماد زقیام
    • 09:33:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان
    • 09:33:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس
    • 09:32:59؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب
    • 09:32:45؛ حجم مشکوک در نماد حسیر
    • 09:32:37؛ حجم مشکوک در نماد ستران
    • 09:32:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد
    • 09:32:24؛ حجم مشکوک در نماد کپارس
    • 09:32:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپارس
    • 09:32:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژی3
    • 09:32:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد کبافق
    • 09:31:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم
    • 09:31:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرماشا
    • 09:31:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد
    • 09:31:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرماشا
    • 09:31:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
    • 09:31:26؛ حجم مشکوک در نماد اطلس
    • 09:31:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد کرماشا
    • 09:31:09؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا
    • 09:31:02؛ حجم مشکوک در نماد وصنا
    • 09:30:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قشرین
    • 09:30:55؛ حجم مشکوک در نماد فافزا
    • 09:30:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قشرین
    • 09:30:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حگردش
    • 09:30:49؛ حجم مشکوک در نماد کبافق
    • 09:30:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حگردش
    • 09:30:45؛ حجم مشکوک در نماد شاروم
    • 09:30:43؛ حجم مشکوک در نماد سشرق
    • 09:30:43؛ حجم مشکوک در نماد کرماشا
    • 09:30:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر
    • 09:30:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کرمان
    • 09:30:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
    • 09:30:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وگردش
    • 09:30:13؛ حجم مشکوک در نماد وگردش
    • 09:30:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبوعلی
    • 09:29:51؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلی
    • 09:29:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسیر
    • 09:29:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب
    • 09:29:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر
    • 09:29:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند
    • 09:28:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:28:59؛ حجم مشکوک در نماد سیدکو
    • 09:28:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:28:53؛ حجم مشکوک در نماد فولاژ
    • 09:28:48؛ حجم مشکوک در نماد کپرور
    • 09:28:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
    • 09:28:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حآفرین
    • 09:28:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش
    • 09:28:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
    • 09:28:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:28:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد نمرینو
    • 09:28:06؛ حجم مشکوک در نماد حآفرین
    • 09:28:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد چدن
    • 09:28:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرین
    • 09:28:04؛ حجم مشکوک در نماد شغدیر
    • 09:27:47؛ حجم مشکوک در نماد نمرینو
    • 09:27:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران
    • 09:27:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد چدن
    • 09:27:42؛ حجم مشکوک در نماد سیدکو
    • 09:27:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد چدن
    • 09:27:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چدن
    • 09:27:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد نمرینو
    • 09:27:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد چدن
    • 09:27:27؛ حجم مشکوک در نماد نمرینو
    • 09:27:26؛ حجم مشکوک در نماد نمرینو
    • 09:27:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارسان
    • 09:27:11؛ حجم مشکوک در نماد فگستر
    • 09:27:03؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اخابر
    • 09:26:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس
    • 09:26:54؛ حجم مشکوک در نماد مدیر
    • 09:26:48؛ حجم مشکوک در نماد فاذر
    • 09:26:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصیر
    • 09:26:19؛ حجم مشکوک در نماد مدیر
    • 09:26:14؛ حجم مشکوک در نماد بهپاک
    • 09:26:14؛ حجم مشکوک در نماد حتوکا
    • 09:26:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر
    • 09:26:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند
    • 09:25:43؛ حجم مشکوک در نماد مدیر
    • 09:25:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:25:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد کحافظ
    • 09:25:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار
    • 09:24:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد مدیر
    • 09:24:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر
    • 09:24:35؛ خرید درشت حقیقی در صندوق مانی
    • 09:24:22؛ حجم مشکوک در نماد شپدیس
    • 09:24:22؛ حجم مشکوک در نماد ونیرو
    • 09:24:08؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا
    • 09:23:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس
    • 09:23:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد چدن
    • 09:23:30؛ حجم مشکوک در نماد مداران
    • 09:23:19؛ حجم مشکوک در نماد شبصیر
    • 09:23:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:23:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر
    • 09:23:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سیتا
    • 09:23:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چدن
    • 09:23:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس
    • 09:23:01؛ حجم مشکوک در نماد فولاژ
    • 09:23:01؛ حجم مشکوک در نماد فاذر
    • 09:22:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چدن
    • 09:22:57؛ حجم مشکوک در نماد چدن
    • 09:22:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سیتا
    • 09:22:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد سیتا
    • 09:22:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران
    • 09:22:43؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد
    • 09:22:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله
    • 09:22:15؛ حجم مشکوک در نماد افرا
    • 09:22:03؛ حجم مشکوک در نماد فسرب
    • 09:21:44؛ حجم مشکوک در نماد کپشیر
    • 09:21:40؛ خرید درشت حقیقی در صندوق مانی
    • 09:21:05؛ حجم مشکوک در نماد کحافظ
    • 09:20:44؛ حجم مشکوک در نماد توسن
    • 09:20:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان
    • 09:20:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپدیس
    • 09:20:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن
    • 09:20:06؛ حجم مشکوک در نماد شجم
    • 09:19:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
    • 09:19:39؛ حجم مشکوک در نماد سیتا
    • 09:19:38؛ حجم مشکوک در نماد حآفرین
    • 09:19:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پیلن
    • 09:19:27؛ حجم مشکوک در نماد خمهر
    • 09:19:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم
    • 09:19:21؛ حجم مشکوک در نماد کیسون
    • 09:19:11؛ حجم مشکوک در نماد حکشتی
    • 09:19:11؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق
    • 09:19:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
    • 09:19:07؛ حجم مشکوک در نماد زنگان
    • 09:19:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
    • 09:19:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم
    • 09:18:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق
    • 09:18:48؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا
    • 09:18:44؛ حجم مشکوک در نماد قثابت
    • 09:18:40؛ حجم مشکوک در نماد چدن
    • 09:18:40؛ حجم مشکوک در نماد غگل
    • 09:18:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد چدن
    • 09:18:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد
    • 09:18:30؛ حجم مشکوک در نماد ولیز
    • 09:18:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبریز
    • 09:18:29؛ حجم مشکوک در نماد ولیز
    • 09:18:08؛ حجم مشکوک در نماد وآذر
    • 09:18:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد
    • 09:17:56؛ حجم مشکوک در نماد خاهن
    • 09:17:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی
    • 09:17:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاذر
    • 09:17:40؛ حجم مشکوک در نماد خودکفا
    • 09:17:33؛ حجم مشکوک در نماد سیتا
    • 09:17:33؛ حجم مشکوک در نماد پیزد
    • 09:17:04؛ حجم مشکوک در نماد غمینو
    • 09:16:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش
    • 09:16:17؛ حجم مشکوک در نماد وبانک
    • 09:16:04؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا
    • 09:15:38؛ حجم مشکوک در نماد جم پیلن
    • 09:15:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصیر
    • 09:15:07؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جم پیلن
    • 09:14:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
    • 09:14:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
    • 09:14:53؛ حجم مشکوک در نماد لابسا
    • 09:14:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر
    • 09:14:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد سغرب
    • 09:14:22؛ حجم مشکوک در نماد کساوه
    • 09:14:15؛ حجم مشکوک در نماد سکارون
    • 09:13:57؛ حجم مشکوک در نماد های وب
    • 09:13:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد کساوه
    • 09:13:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خدیزل
    • 09:13:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژی3
    • 09:13:04؛ حجم مشکوک در نماد شفارس
    • 09:12:35؛ حجم مشکوک در نماد سغرب
    • 09:12:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم
    • 09:12:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله
    • 09:12:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر
    • 09:12:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم
    • 09:12:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
    • 09:12:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب
    • 09:12:14؛ حجم مشکوک در نماد انرژی3
    • 09:12:14؛ حجم مشکوک در نماد زقیام
    • 09:12:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد های وب
    • 09:12:08؛ حجم مشکوک در نماد شگویا
    • 09:12:04؛ حجم مشکوک در نماد فلوله
    • 09:12:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد زنگان
    • 09:11:43؛ حجم مشکوک در نماد ارزش
    • 09:11:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
    • 09:11:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا
    • 09:11:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری
    • 09:11:27؛ حجم مشکوک در نماد وساپا
    • 09:11:17؛ حجم مشکوک در نماد زنگان
    • 09:11:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
    • 09:11:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا
    • 09:11:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوری
    • 09:11:00؛ حجم مشکوک در نماد نوری
    • 09:10:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
    • 09:10:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر
    • 09:10:28؛ حجم مشکوک در نماد غزر
    • 09:10:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر
    • 09:10:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
    • 09:10:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر
    • 09:10:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارزش
    • 09:10:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد زملارد
    • 09:10:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا
    • 09:10:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا
    • 09:10:06؛ حجم مشکوک در نماد غزر
    • 09:10:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا
    • 09:09:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر
    • 09:09:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر
    • 09:09:16؛ حجم مشکوک در نماد غزر
    • 09:09:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر
    • 09:09:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
    • 09:08:43؛ حجم مشکوک در نماد غزر
    • 09:07:50؛ حجم مشکوک در نماد غدشت
    • 09:07:42؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا
    • 09:07:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا
    • 09:07:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
    • 09:07:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شکام
    • 09:07:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شکام
    • 09:07:07؛ حجم مشکوک در نماد شکام
    • 09:06:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگین
    • 09:06:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس
    • 09:06:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا
    • 09:06:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سفارس
    • 09:06:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوری
    • 09:06:08؛ حجم مشکوک در نماد شاروم
    • 09:06:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژی3
    • 09:05:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر
    • 09:05:17؛ حجم مشکوک در نماد ونیرو
    • 09:05:13؛ حجم مشکوک در نماد سفارس
    • 09:05:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سفارس
    • 09:05:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس
    • 09:05:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگویا
    • 09:04:36؛ حجم مشکوک در نماد کحافظ
    • 09:03:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم
    • 09:03:54؛ حجم مشکوک در نماد شجم
    • 09:03:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم
    • 09:03:29؛ حجم مشکوک در نماد لسرما
    • 09:02:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد کحافظ
    • 09:02:40؛ حجم مشکوک در نماد کحافظ
    • 09:02:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد کحافظ
    • 09:02:35؛ حجم مشکوک در نماد کحافظ
    • 09:01:52؛ حجم مشکوک در نماد سفارس
    • 09:01:45؛ حجم مشکوک در نماد شاروم
    • 09:01:40؛ حجم مشکوک در نماد لسرما
    • 09:01:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد کی بی سی
    • 09:01:35؛ حجم مشکوک در نماد کپرور
    • 09:01:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد کی بی سی
    • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد لسرما
    • 09:01:32؛ حجم مشکوک در نماد شجم
    • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد لسرما
    • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت
    • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد شجم
    • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد غزر
    • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد کپرور
    • 09:01:28؛ حجم مشکوک در نماد فنفت
    • 09:01:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدیس
    • 09:01:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان
    • 09:01:27؛ حجم مشکوک در نماد ومهان
    • 09:01:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان
    • 09:01:24؛ حجم مشکوک در نماد ومهان
    • 09:01:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان
    • 09:01:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت
    • 09:01:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد مداران
    • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد غدیس
    • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد فنفت
    • 09:01:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
    • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد غدیس
    • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد فنفت
    • 09:01:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا
    • 09:01:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ختوقا
    • 09:01:04؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا
    • __________________________________________
    • پیش گشایش

    • سنگین ترین صف خرید ها

    • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 6130 میلیارد تومان
    • 2- نماد وپست با ارزش صف خرید 6021 میلیارد تومان
    • 3- نماد غزر با ارزش صف خرید 5919 میلیارد تومان
    • 4- نماد وکبهمن با ارزش صف خرید 4956 میلیارد تومان
    • 5- نماد غدیس با ارزش صف خرید 4328 میلیارد تومان
    • سنگین ترین صف فروش ها

    • 1- نماد فنفت با ارزش صف فروش 1914 میلیارد تومان
    • 2- نماد انرژی1 با ارزش صف فروش 886 میلیارد تومان
    • 3- نماد کحافظ با ارزش صف فروش 478 میلیارد تومان
    • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
    • 1- نماد مبین با ارزش صف خرید 676 میلیارد تومان
    • 2- نماد شکام با ارزش صف خرید 2855 میلیارد تومان
    • 3- نماد کروی با ارزش صف خرید 568 میلیارد تومان
    • 4- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 1536 میلیارد تومان
    • 5- نماد اوان با ارزش صف خرید 516 میلیارد تومان
    • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها

    • 1- نماد انرژی1 با ارزش صف فروش 886 میلیارد تومان
    • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 1914 میلیارد تومان
    • 3- نماد کحافظ با ارزش صف فروش 478 میلیارد تومان
    • 4- نماد وزمین با ارزش صف فروش 288 میلیارد تومان
    • گروه های پرتقاضا

    • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 16010 میلیارد تومان و تعداد 9 نماد صف خرید
    • 2- گروه سرمایه گذاریها با تقاضا ی 12884 میلیارد تومان و تعداد 10 نماد صف خرید
    • 3- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با تقاضا ی 11903 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید
    • 4- گروه بانکها و موسسات اعتباری با تقاضا ی 8354 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید
    • 5- گروه محصولات شیمیایی با تقاضا ی 7410 میلیارد تومان و تعداد 11 نماد صف خرید
    • گروه های پرعرضه

    • 1- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با عرضه ی -933 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش
    • 2- گروه کاشی و سرامیک با عرضه ی -590 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش
    • 3- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با عرضه ی -348 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش
    • 4- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با عرضه ی -209 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش
    • 5- گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی با عرضه ی -142 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش
    • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :

    • برترین حجم مشکوک های دیروز

    • 1- نماد وتوصا با حجم معاملات 20879 میلیون سهم
    • 2- نماد آریا با حجم معاملات 1163 میلیون سهم
    • 3- نماد ورنا با حجم معاملات 21072 میلیون سهم
    • 4- نماد های وب با حجم معاملات 9229 میلیون سهم
    • 5- نماد همراه با حجم معاملات 5422 میلیون سهم
    • سنگین ترین خرید های درشت دیروز

    • 1- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 2503 میلیارد تومان
    • 2- نماد حکشتی با برآیند ورود پول درشت 2483 میلیارد تومان
    • 3- نماد فاسمین با برآیند ورود پول درشت 1854 میلیارد تومان
    • 4- نماد نوری با برآیند ورود پول درشت 1765 میلیارد تومان
    • 5- نماد شجم با برآیند ورود پول درشت 1644 میلیارد تومان
    • سنگین ترین فروش های درشت دیروز

    • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 5197 میلیارد تومان
    • 2- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 5194 میلیارد تومان
    • 3- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 4722 میلیارد تومان
    • 4- نماد خبهمن با برآیند خروج پول درشت 2469 میلیارد تومان
    • 5- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 2333 میلیارد تومان
    • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها

    • 1- گروه محصولات شیمیایی با برآیند ورود پول درشت 6487 میلیارد تومان
    • 2- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با برآیند ورود پول درشت 3146 میلیارد تومان
    • 3- گروه فلزات اساسی با برآیند ورود پول درشت 2289 میلیارد تومان
    • 4- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 2188 میلیارد تومان
    • 5- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند ورود پول درشت 1402 میلیارد تومان
    • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها

    • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 10860 میلیارد تومان
    • 2- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 7690 میلیارد تومان
    • 3- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 2196 میلیارد تومان
    • 4- گروه سرمایه گذاریها با برآیند خروج پول درشت 1777 میلیارد تومان
    • 5- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 1288 میلیارد تومان

  برای خرید تقره آنلاین به سایت کافه طلا مراجعه کنید.

  نظرات
  ثیت نظر Close