09125706800

09125706800

جستجو
فارسی
دسته بندی ها
  منو بسته
  Back to all

  گزارش جهان سرمایه گذاری تحرکات بازار بورس ایران چهارشنبه، 7 اردیبهشت1401

  27 ayr 2022

  گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران چهارشنبه، 7 اردیبهشت1401

  • برترین حجم مشکوک های امروز

  • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 412.46 میلیون سهم .
  • 2- نماد ورنا با حجم معاملات 250.64 میلیون سهم .
  • 3- نماد خاور با حجم معاملات 712.50 میلیون سهم .
  • 4- نماد ثاميد با حجم معاملات 559.38 میلیون سهم .
  • 5- نماد كدما با حجم معاملات 8.28 میلیون سهم .
  تحرکات بازار بورس
  • سنگین ترین خرید های درشت امروز

  • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 47.40 میلیارد تومان .
  • 2- نماد ثاميد با برآیند ورود پول درشت 31.24 میلیارد تومان .
  • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 21.34 میلیارد تومان .
  • 4- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 17.13 میلیارد تومان .
  • 5- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 14.24 میلیارد تومان .
  تحرکات بازار بورس
  • سنگین ترین فروش های درشت امروز

  • 1- نماد ورنا با برآیند خروج پول درشت 56.57 میلیارد تومان .
  • 2- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 27.30 میلیارد تومان .
  • 3- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 22.83 میلیارد تومان .
  • 4- نماد خاور با برآیند خروج پول درشت 19.97 میلیارد تومان .
  • 5- نماد وگردش با برآیند خروج پول درشت 14.65 میلیارد تومان .
  • تحرکات بازار بورس
  • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
  • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 77.19 میلیارد تومان .
  • 2- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 24.37 میلیارد تومان .
  • 3- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 7.57 میلیارد تومان .
  • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 6.41 میلیارد تومان .
  • 5- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي با برآیند ورود پول درشت 5.09 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
  • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 106.64 میلیارد تومان .
  • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 29.09 میلیارد تومان .
  • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 28.48 میلیارد تومان .
  • 4- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 11.89 میلیارد تومان .
  • 5- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 11.84 میلیارد تومان .
  • پیش گشایش …

  • سنگین ترین صف خرید ها

  • 1- نماد وساپا با ارزش صف خرید 127.49 میلیارد تومان .
  • 2- نماد خاور با ارزش صف خرید 74.81 میلیارد تومان .
  • 3- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 66.40 میلیارد تومان .
  • 4- نماد وصنعت با ارزش صف خرید 55.55 میلیارد تومان .
  • 5- نماد كوير با ارزش صف خرید 53.34 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین صف فروش ها

  • 1- نماد سكارون با ارزش صف فروش 4.54 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
  • 1- نماد كفرآور با ارزش صف خرید 5.34 میلیارد تومان .
  • 2- نماد چخزر با ارزش صف خرید 2.42 میلیارد تومان .
  • 3- نماد وساپا با ارزش صف خرید 127.49 میلیارد تومان .
  • 4- نماد سفار با ارزش صف خرید 7.59 میلیارد تومان .
  • 5- نماد حرهشا با ارزش صف خرید 5.04 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
  • 1- نماد كهرام با ارزش صف فروش 2.76 میلیارد تومان .
  • 2- نماد سكارون با ارزش صف فروش 4.54 میلیارد تومان .
  • گروه های پرتقاضا
  • 1- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 231.20 میلیارد تومان و تعداد 10 نماد صف خرید.
  • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 221.09 میلیارد تومان و تعداد 9 نماد صف خرید.
  • 3- گروه فلزات اساسي با تقاضا ی 124.21 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید.
  • 4- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با تقاضا ی 92.70 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
  • 5- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 63.85 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید.
  • گروه های پرعرضه

  • 1- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي با عرضه ی -3.10 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
  • 2- گروه ساخت محصولات فلزي با عرضه ی -2.78 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
  • 3- گروه پيمانكاري صنعتي با عرضه ی -1.39 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
  • 4- گروه محصولات كاغذي با عرضه ی -1.37 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
  • 5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با عرضه ی -1.04 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
  • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
  • برترین حجم مشکوک های دیروز
  • 1- نماد غشهداب با حجم معاملات 259.35 میلیون سهم .
  • 2- نماد فاراك با حجم معاملات 392.36 میلیون سهم .
  • 3- نماد تاپيكو با حجم معاملات 36.50 میلیون سهم .
  • 4- نماد لپارس با حجم معاملات 5.28 میلیون سهم .
  • 5- نماد دسانكو با حجم معاملات 39.27 میلیون سهم .
  • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
  • 1- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 84.08 میلیارد تومان .
  • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 44.12 میلیارد تومان .
  • 3- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 34.65 میلیارد تومان .
  • 4- نماد ورنا با برآیند ورود پول درشت 29.03 میلیارد تومان .
  • 5- نماد غشهداب با برآیند ورود پول درشت 26.16 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
  • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 31.21 میلیارد تومان .
  • 2- نماد فاراك با برآیند خروج پول درشت 29.31 میلیارد تومان .
  • 3- نماد دسانكو با برآیند خروج پول درشت 21.72 میلیارد تومان .
  • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 11.85 میلیارد تومان .
  • 5- نماد رمپنا با برآیند خروج پول درشت 11.67 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
  • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 156.91 میلیارد تومان .
  • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 24.57 میلیارد تومان .
  • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 22.67 میلیارد تومان .
  • 4- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 14.62 میلیارد تومان .
  • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند ورود پول درشت 8.30 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
  • 1- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند خروج پول درشت 30.47 میلیارد تومان .
  • 2- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند خروج پول درشت 23.36 میلیارد تومان .
  • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 21.08 میلیارد تومان .
  • 4- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 13.22 میلیارد تومان .
  • 5- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند خروج پول درشت 12.24 میلیارد تومان .

  برای خرید تقره آنلاین به سایت کافه طلا مراجعه کنید.

  نظرات
  ثیت نظر Close