09125706800

جستجو
فارسی
دسته بندی ها
  منو بسته
  Back to all

  گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران سه شنبه، 27اردیبهشت 1401

  17 aym 2022
  • برترین حجم مشکوک های امروز

  • 1- نماد سپيد با حجم معاملات 63.04 میلیون سهم .
  • 2- نماد پارس با حجم معاملات 481.02 میلیون سهم .
  • 3- نماد فخوز با حجم معاملات 123.16 میلیون سهم .
  • 4- نماد كچاد با حجم معاملات 44.84 میلیون سهم .
  • 5- نماد جم با حجم معاملات 13.56 میلیون سهم .

  شاخص بورس

  • سنگین ترین خرید های درشت امروز

  • 1- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 23.32 میلیارد تومان .
  • 2- نماد پارس با برآیند ورود پول درشت 22.68 میلیارد تومان .
  • 3- نماد فخوز با برآیند ورود پول درشت 21.79 میلیارد تومان .
  • 4- نماد جم با برآیند ورود پول درشت 19.50 میلیارد تومان .
  • 5- نماد واحيا با برآیند ورود پول درشت 13.09 میلیارد تومان .

  شاخص بورس

  • سنگین ترین فروش های درشت امروز

  • 1- نماد سپيد با برآیند خروج پول درشت 51.30 میلیارد تومان .
  • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 34.63 میلیارد تومان .
  • 3- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 31.12 میلیارد تومان .
  • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 27.87 میلیارد تومان .
  • 5- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 25.54 میلیارد تومان .
  • شاخص بورس

  • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

  • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 25.27 میلیارد تومان .
  • 2- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 13.39 میلیارد تومان .
  • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 5.37 میلیارد تومان .
  • 4- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 5.13 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها

  • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 94.86 میلیارد تومان .
  • 2- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 71.84 میلیارد تومان .
  • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 55.93 میلیارد تومان .
  • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 51.94 میلیارد تومان .
  • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 31.90 میلیارد تومان .
  • صف خریدهای بارز امروز

  • 1- نماد شپارس با ارزش صف خرید 25.79 میلیارد تومان .
  • 2- نماد وسنا با ارزش صف خرید 7.03 میلیارد تومان .
  • 3- نماد ميهن با ارزش صف خرید 6.65 میلیارد تومان .
  • 4- نماد ثجوان با ارزش صف خرید 6.39 میلیارد تومان .
  • 5- نماد وارس با ارزش صف خرید 6.09 میلیارد تومان .
  • 6- نماد تكنو با ارزش صف خرید 3.87 میلیارد تومان .
  • پیش گشایش ...

  • سنگین ترین صف خرید ها

  • 1- نماد مديريت با ارزش صف خرید 217.19 میلیارد تومان .
  • 2- نماد شپارس با ارزش صف خرید 138.55 میلیارد تومان .
  • 3- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 41.75 میلیارد تومان .
  • 4- نماد سهرمز با ارزش صف خرید 31.01 میلیارد تومان .
  • 5- نماد وسنا با ارزش صف خرید 28.26 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین صف فروش ها
  • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 33.75 میلیارد تومان .
  • 2- نماد وبرق با ارزش صف فروش 16.68 میلیارد تومان .
  • 3- نماد غبشهر با ارزش صف فروش 11.38 میلیارد تومان .
  • 4- نماد سپيد با ارزش صف فروش 10.35 میلیارد تومان .
  • 5- نماد زكشت با ارزش صف فروش 8.58 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
  • 1- نماد سكارون با ارزش صف خرید 11.44 میلیارد تومان .
  • 2- نماد كفرآور با ارزش صف خرید 9.26 میلیارد تومان .
  • 3- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 41.75 میلیارد تومان .
  • 4- نماد غناب با ارزش صف خرید 9.20 میلیارد تومان .
  • 5- نماد بتك با ارزش صف خرید 4.31 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
  • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 33.75 میلیارد تومان .
  • 2- نماد وبرق با ارزش صف فروش 16.68 میلیارد تومان .
  • 3- نماد سپيد با ارزش صف فروش 10.35 میلیارد تومان .
  • 4- نماد غبشهر با ارزش صف فروش 11.38 میلیارد تومان .
  • 5- نماد زكشت با ارزش صف فروش 8.58 میلیارد تومان .
  • گروه های پرتقاضا
  • 1- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 304.73 میلیارد تومان و تعداد 13 نماد صف خرید.
  • 2- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 145.11 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید.
  • 3- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با تقاضا ی 64.22 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید.
  • 4- گروه سيمان، آهك و گچ با تقاضا ی 46.13 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
  • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با تقاضا ی 39.85 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید.
  • گروه های پرعرضه
  • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -33.29 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
  • 2- گروه زراعت و خدمات وابسته با عرضه ی -15.42 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش.
  • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با عرضه ی -14.87 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش.
  • 4- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -5.45 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
  • 5- گروه اطلاعات و ارتباطات با عرضه ی -1.34 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
  • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :

  • برترین حجم مشکوک های دیروز

  • 1- نماد فخوز با حجم معاملات 110.34 میلیون سهم .
  • 2- نماد ثشاهد با حجم معاملات 59.54 میلیون سهم .
  • 3- نماد سفارس با حجم معاملات 25.24 میلیون سهم .
  • 4- نماد غكورش با حجم معاملات 12.54 میلیون سهم .
  • 5- نماد سيتا با حجم معاملات 42.55 میلیون سهم .
  • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
  • 1- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 52.31 میلیارد تومان .
  • 2- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 40.66 میلیارد تومان .
  • 3- نماد ثشاهد با برآیند ورود پول درشت 22.76 میلیارد تومان .
  • 4- نماد سهرمز با برآیند ورود پول درشت 16.69 میلیارد تومان .
  • 5- نماد تجلي با برآیند ورود پول درشت 15.70 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
  • 1- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 37.20 میلیارد تومان .
  • 2- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 19.04 میلیارد تومان .
  • 3- نماد قچار با برآیند خروج پول درشت 12.65 میلیارد تومان .
  • 4- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 11.32 میلیارد تومان .
  • 5- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 10.28 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
  • 1- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 89.72 میلیارد تومان .
  • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 60.57 میلیارد تومان .
  • 3- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 38.65 میلیارد تومان .
  • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 29.91 میلیارد تومان .
  • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 22.91 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
  • 1- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 35.74 میلیارد تومان .
  • 2- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند خروج پول درشت 28.36 میلیارد تومان .
  • 3- گروه قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 21.31 میلیارد تومان .
  • 4- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 20.46 میلیارد تومان .
  • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 16.23 میلیارد تومان .
  • صف خریدهای بارز دیروز
  • 1- نماد شپارس با ارزش صف خرید 27.49 میلیارد تومان .
  • 2- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 20.61 میلیارد تومان .
  • 3- نماد ميهن با ارزش صف خرید 11.96 میلیارد تومان .
  • 4- نماد وسنا با ارزش صف خرید 9.34 میلیارد تومان .
  • 5- نماد فمراد با ارزش صف خرید 7.04 میلیارد تومان .
  • 6- نماد وثوق با ارزش صف خرید 6.72 میلیارد تومان .
  • 7- نماد تكنو با ارزش صف خرید 5.47 میلیارد تومان .
  • 8- نماد ثعتما با ارزش صف خرید 4.63 میلیارد تومان .
  • 9- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 3.89 میلیارد تومان .
  • 10- نماد غناب با ارزش صف خرید 2.08 میلیارد تومان .
  نظرات
  ثیت نظر Close
  trainingدعوت به همکاری