09125706800

جستجو
فارسی
دسته بندی ها
  منو بسته
  Back to all

  اطلاعات کامل در مورد مروارید ایران

  اطلاعات کامل در مورد مروارید ایران

  جواهرات مروارید

  مروارید جسم سخت و درخشانی است که در بافت نرم (مخصوصاً گوشته) یک نرم تن زنده پوسته دار یا جانور دیگری مانند فسیل های فسیلی تولید می شود.

  جواهرات مروارید

  مروارید درست مانند پوسته نرم تنان از کربنات کلسیم (عمدتاً آراگونیت یا مخلوطی از آراگونیت و کلسیت)[3] به شکل کریستالی کوچک تشکیل شده است که در لایه های متحدالمرکز رسوب کرده است.

  جواهرات مروارید

  مروارید ایده آل کاملاً گرد و صاف است، اما بسیاری از اشکال دیگر، که به مرواریدهای باروک معروف هستند، می توانند ایجاد شوند. مرغوب ترین مرواریدهای طبیعی برای قرن ها به عنوان سنگ های قیمتی و اشیاء زیبایی ارزش بالایی داشته اند. به همین دلیل، مروارید به استعاره ای از چیزی کمیاب، خوب، تحسین برانگیز و ارزشمند تبدیل شده است.
  جواهرات مروارید
  با ارزش ترین مرواریدها به طور خود به خود در طبیعت به وجود می آیند، اما بسیار نادر هستند. از این مرواریدهای وحشی به عنوان مروارید طبیعی یاد می شود. مرواریدهای پرورشی یا پرورشی از صدف مروارید و صدف های آب شیرین اکثریت مرواریدهایی را تشکیل می دهند که در حال حاضر به فروش می رسند. مرواریدهای بدلی نیز در جواهرات ارزان قیمت به طور گسترده به فروش می رسند. مرواریدها عمدتاً برای استفاده در جواهرات برداشت و کشت می شدند، اما در گذشته برای تزئین لباس نیز استفاده می شد. آنها همچنین خرد شده و در مواد آرایشی، داروها و فرمولاسیون رنگ استفاده شده اند.

  مرواریدهای وحشی یا پرورشی، تقریباً همیشه رنگین و رنگین هستند، مانند داخل پوسته ای که آنها را تولید می کند. با این حال، تقریباً همه گونه‌های نرم تنان پوسته‌دار قادر به تولید مروارید (از نظر فنی "آهکی") با درخشندگی کمتر یا شکل کروی کمتر هستند. اگرچه ممکن است آزمایشگاه‌های گوهرشناسی و همچنین تحت قوانین کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده به طور قانونی به این مرواریدها اشاره کنند، [4] و به همین ترتیب شکل می‌گیرند، اما بیشتر آنها ارزشی جز کنجکاوی ندارند.

  جواهرات مروارید

  خرید آنلاین مروارید هرگز به این راحتی نبوده است! جواهرات مروارید ما از مرواریدهای واقعی آب شیرین ساخته شده اند که از نظر رنگ و سبک متفاوت هستند. از گردنبند گرفته تا النگو، ساخته شده از انواع مروارید مانند مروارید حیدرآباد، مروارید دریای جنوبی و غیره، مروارید سری جاگدامبا طرح های جواهرات مروارید زیادی دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید.

  چواهرات مروارید

  با توجه به اینکه ﻣﺮوارﯾﺪ از ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮده و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ارزش ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

  ﻣﺮوارﯾﺪ سفید و سیاه  ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮم ﺗﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺻﺪف ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﺻﺪف ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺻﺪف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ آن، ﻣﻮادي ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺮوارﯾﺪ شکل می گیرد.

  جواهرات مروارید

  مروارید ﺳﺒﺐ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ و روح شده و ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ را ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.

  ﺣﺲ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﺿﻌﻒ روﺣﯿﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. این گوهر ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ و ﺟﺬب اﻧﺮژي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه و روده ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد. مروارید ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ شده و ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺎدات ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. این گوهر ﺑﺮاي درﻣﺎن زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﻣﻔﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. از مروارید می توان برای درﻣﺎن ﺷﺐ ادراري، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺜﺎﻧﻪ و اﺧﺘﻼﻻت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ﻋﻄﺴﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﯽ سود برد. ﺑﺮاي ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮي ﺑﺪ دﻫﺎن ، اﺳﻬﺎل ، ﻧﻔﺦ و ﺗﻬﻮع، ﯾﺮﻗﺎن و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ نیز ﻣﻔﯿﺪ است.

  جواهرات مروارید

  نظرات
  ثبت نظرات Close
  trainingدعوت به همکاری